ขนาดตัวอักษร:

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ตามที่กรมการแพทย์กำหนด

๑. พัฒนาวิชาการและประเมินการใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

๒. ให้บริการทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(บริการสุขภาพที่ 6  )

๓. สนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาวิชาการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในลักษณะเป็นเครือข่ายของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ให้บริการผู้สูงอายุและประชาชน ดังนี้

     ๑. งานบริการผู้ป่วยนอก

           -  คลินิกผู้สูงอายุ เพื่อตรวจคัดกรองและรักษาโรคทางด้านผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ    อาทิ แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนบำบัด เป็นต้น

          -  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการด้านการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท อาทิ ผู้ปุวยอัมพาตอัมพฤกษ์    กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้น

          -  ธาราบำบัด เป็นการใช้คุณสมบัติของน้ำเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  จิตใจ และส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวยและผู้สูงอายุประกอบด้วยสระธาราบำบัด อ่างนวดตัว

          -  คลินิกฝังเข็ม ด้วยการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน ช่วยลดอาการปวดต่างๆ   ลดความอ้วน เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน

         -  โครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อ    พัฒนาคุณภาพชีวิต

  ๒. งานบริการผู้ป่วยใน 

            ด้วยการรับผู้ป่วยไว้รักษาภายในโรงพยาบาล ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลและฟ สมรรถภาพผู้ปุวย โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ อาทิ ในผู้ปุวยที่มีปัญหา เกี่ยวกับโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อาทิ ผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

×
×